Hoşgeldin, Ziyaretçi!
Lütfen Giriş Yapın ya da Kayıt Olun.


Gönderen Konu: 42. SAĞLIK ALANI  (Okunma sayısı 69508 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  • Yönetici
  • Acemi Üye
  • *****
  • İleti: 88
42. SAĞLIK ALANI
« : 07 Mayıs 2012, 20:23:43 »
 
 
Ülkemizde sağlık hizmetleri Dünya sağlık örgütüne göre sağlığın bütüncül tanımına uygun olarak “koruyucu halk sağlığı hizmeti”, “tedavi edici sağlık hizmeti” ve “rehabilite edici sağlık hizmetleri” şeklinde yapılandırılmıştır. Bu yapılanma ulusal ve uluslararası hizmet sektörü olarak Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) standartlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla bu sektörde yetiştirilen nitelikli eğitim almış sağlık çalışanları AB normlarına göre serbest dolaşım hakkı kazanmış dört profesyonel sektörden birisidir.
Ülkemizdeki sağlık meslek çalışanları, ihtiyaç duyulduğunda dünyanın her yerinde özellikle Avrupa coğrafyasında istihdam edilecek nitelikleri fazlasıyla taşımaktadır. Sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler çerçevesinde ülkemizin sağlık sisteminde kurumsal bir reform süreci yaşanmaktadır. Bu sureci başarıya taşıyacak en önemli unsurlardan birisi de rekabeti artıracak, istihdamı gerçekleştirecek, nicel olarak yeterli, nitelik olarak hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, toplam kalite mantığı ile çalışan sağlık personeli olacaktır.
Sağlık alanındaki mesleki eğitim öğretim programları ile Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, üniversiteler, kamu kurumları ve tüzel kişiliklere bağlı sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere ve bu kurumların personel ihtiyacına cevap verecek nitelikli sağlık personeli yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu programlarda; sağlıklı bireyin yaşam kalitesini artırmaya yönelik koruyucu sağlık hizmetleri veren, hastalık hâlinde bireylere teşhis ve tedavi ile rehabilite edici sağlık hizmetleri veren bireylerin yetiştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir.
İnsan yaşamı devam ettiği sürece sağlık alanındaki hizmetlere de sürekli ihtiyaç olacaktır. Bu alanlarda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlilikleri kazanmış, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu amaçla Sağlık alanı birey, aile, kurum ve kuruluşlara profesyonel hizmet götürebilecek meslek elemanlarının yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu da ancak dünya standartlarına uyum sağlayabilecek mesleki eğitim ile mümkün olacaktır.
 

 
Ø   Acil Tıp Teknisyenliği
Ø   Anestezi Teknisyenliği
Ø   Çevre Sağlığı Teknisyenliği
Ø   Diş Protez Teknisyenliği
Ø   Hemşirelik
Ø   Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği
Ø   Ortopedik Ortez ve Protez Teknisyenliği
Ø   Radyoloji Teknisyenliği
Ø   Tıbbi Sekreterlik
 
Tanım
Acil tıp teknisyeni; toplumdaki bireylerin bedenen, ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan nitelikli kişidir.
 

Görevleri
Ø   İş organizasyonu yapmak,
Ø   İntravenöz girişim yapmak,
Ø   Oksijen uygulaması yapmak,       
Ø   Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,   
Ø   Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,
Ø   Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,
Ø   Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,   
Ø   Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak,
Ø   Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak,
Ø   Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,
Ø   Mesleğe ait eğitim faaliyetlerine katılmaktır.
 
         
 
 
Tanım
Anestezi teknisyeni; anestezi uzmanı veya bulunmadığı hallerde ameliyathane sorumlu uzmanının sorumluluğu altında, bunların ve ameliyatı yapan uzmanın direktiflerine göre ameliyatın ve narkozun salimen ve rahat bir şekilde sonuçlanması için gerekenleri yapan nitelikli kişidir.
 
Görevleri
Ø   İş organizasyonu yapmak,
Ø   Anestezi cihazının bakımı, temizliği, sterilizasyonu ve daima kullanıma hazır hâlde bulundurmak,
Ø   Anestezi cihazını ve ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol ederek ameliyata hazır duruma getirmek,
Ø   Merkezi sistem gaz kaynaklarını ve diğer gaz silindirlerini kontrol etmek,
Ø   Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç malzeme ihtiyacını anestezi uzmanına vaktinde haber vermek,
Ø   Anestezi uzmanının direktiflerine göre anestezi uygulamak, hasta takibi yapmak ve anestezi uygulamasını sonlandırmak,
Ø   Lokal anestezi uygulamalarına yardımcı olmak,
Ø   Kardiyopulmoner resisütasyon uygulamasına yardımcı olmak, 
Ø   Anestezi uzmanı bulunmayan yerlerde ameliyathane sorumlu hekiminin sorumluluğunda ameliyat olacak hastaları en az bir gün öncesinde değerlendirerek anestezi ve ameliyat yönünden eksik olan tetkikleri tamamlattırmak,
Ø   Hasta değerlendirilmesinde herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılırsa cerrahi operatöre haber vermek,
Ø   Mesleğe ait eğitim faaliyetlerine katılmaktır.
 
 
Tanım
Çevre sağlığı teknisyeni; her türlü yerleşim yerinde toplum sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen, kontrol altına alan, iyileştirme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlayan, bu amaçla atıklar, kemiriciler, vektörler, su, gıda, hava, konut, endüstri ve toplu yaşanılan yerlerin sağlık kontrolünü yapan, ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma metot ve tekniklerini uygulayan nitelikli kişidir.
 

Görevleri
Ø   Çalıştıkları bölgenin, görevleri ile ilgili kroki, plan ve çevre sağlığı haritalarını çizmek,
Ø   Görevi ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistikî çalışmaları yapmak,
Ø   İlgili mevzuat hükümlerine göre her türlü içme ve kullanma sularının sağlıklı olup olmadıklarının kontrolünü yapıp tekniğine uygun numune alarak ilgili birimlere göndermek, kirli suların ıslahı için gerekli önlemleri almak,
Ø   Suları dezenfekte ederek bakiye klor tespiti yapmak, su kaynaklarının etrafında oluşturulan koruma bandının mesafesine karar vermek ve su kaynaklarının debisini ölçmek,
  Ø   Türk gıda kodeksi mevzuatına göre gıda maddelerinin denetimini yapmak, gıda maddelerinden tekniğine uygun numune alarak ilgili birimlere göndermek, gıda maddesi üretilen, satılan, depolanan yerlerin sağlık koşullarına uygunluğunu ve bu tür yerlerde çalışanların sağlık koşullarına riayet edip etmediklerini kontrol etmek,
 
   

Ø   Umumun yiyip içtiği, konakladığı yerler, eğlenmesine özgü yerler, konutlar, iş yerleri ve okulların sağlık koşullarına uygunluğunu kontrol etmek ve sağlığa zararlı durumların düzeltilmesi amacıyla ilgili birimlere bilgi vererek sonuçlarını takip etmek,
Ø   Cezaevleri, havaalanları, limanlar ve kara nakil vasıtalarını çevre sağlığı yönünden kontrol etmek ve sağlık koşullarına uygunluğunu sağlamak,
Ø   Halka açık olan yerler ile gayri sıhhi müesseselerin açma, kapama, kontrol ve ıslahı ile ilgili işlemleri yapmak,
Ø   Gayri sıhhi müesseseler ve iş yerlerini Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince zaman zaman denetlemek, gereken raporları düzenlemek,
Ø   İnsana hastalık bulaştıran her türlü kemirici ve vektörler için yapılması gereken mücadele işlerini yaptırmak ve yapılmasını kontrol etmek,
 
   

  Ø   Mevzuat hükümlerine uygun olarak ölülerin bir yerden başka bir yere taşınmasına dair yönetmelik hükümlerine göre mezarlık olarak seçilecek yerin uygun olup olmadığına karar vermek,
Ø   Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde yapılacak foseptik çukurlarının yerini ve vasıflarını tespit etmek,
Ø   Hava kirliliği ölçümü yapmak, hava kirleticilere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
Ø   Toprağı ve suyu kirletici faktörlere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
Ø   Endüstriyel katı ve sıvı atıkların sağlıklı bir şekilde izole edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, alınmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak,
 

Ø   Enfeksiyon hastalıklarının kaynağını bulma ve koruyucu tedbirler alma yönünden epidemiyolojik araştırmalar yapmak,
Ø   Çevre sağlığı, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile sosyal hastalıklardan korunma konusunda halkla iş birliği yapmak ve bu konularda onları toplu olarak ya da tek tek bilgilendirmek,
Ø   Çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kamu, özel ve gönüllü kurumlarla iş birliği yapmak,
Ø   Sağlık ekibi içerisinde aktif rol alıp çevre sağlığı teknisyenliği hizmetlerini yürütmektir.
 
 
Tanım
Diş protez teknisyeni; kaybedilmiş veya fonksiyonlarını yitirmiş olan dişlerin, fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline ve hekimin aldığı ağız ölçüsüne göre tam protezleri, bölümlü protezleri, sabit protezleri, çene yüz protezlerini ve ortodontik apareyleri yapan ve tamir eden nitelikli kişidir
 

Görevleri
Ø   İş organizasyonu yapmak,
Ø   Tam protezleri yapmak,
Ø   Bölümlü protezleri yapmak,
Ø   Sabit protezleri yapmak,
Ø   Çene yüz protezlerini yapmak,
Ø   Ortodontik apareyleri yapmak,
Ø   Diş protezlerinde tamir ve bakım yapmak,
Ø   Diş protezi ile ilgili meydana gelen gelişmeleri takip etmektir.
 


 
Tanım
Hemşirelik; bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen, izleyen ve bağışıklama yapan nitelikli kişilerdir.
 
   

Görevleri
Ø   Hastayı kabul edip muayeneye hazırlamak,
Ø   Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek,
Ø   Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlamak,
Ø   Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi uygulamalarını meslekleri dâhilinde ve tabiplerin tariflerine göre yapmak,
Ø   Hastaların ilaçlarını içirmek, enjeksiyonları yapmak ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalamak,
Ø   Servislerin genel hizmetlerini ve temizliklerini kontrol edip bunların sürekliliğini sağlamak,
Ø   Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutmaktır.
 
   

   TEKNİSYENİ
 
Tanım
 
Tıbbi laboratuvar teknisyeni; analiz öncesi hazırlıkları yapma, laboratuvar donanım, makine ve araç gerecini kullanma, tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, immünolojik, parazitolojik, patolojik, hematolojik analizlerini ve kan merkezi çalışmalarını ilgili alan uzmanlarının sorumluluğunda yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
     

Görevleri
Ø   İş organizasyonu yapmak,
Ø   Laboratuvara gelen muayene materyalini analize hazırlamak,
Ø   Acil tetkiklerin önce yapılmasını sağlamak,
Ø   Muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza etmek,
Ø   Laboratuvar şef ve uzmanının kontrolü altında basit laboratuvar tahlillerini yapmak,
Ø    Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine göre hazırlamak,
Ø   Laboratuvarda kullanılan cam eşya ve aletleri uzmanın direktifine göre temizleyip otoklavdan geçirmek,
Ø   Laboratuvar hayvanlarının bakımı ile kafeslerinin temizliği ve etiketlerinin konulmasını sağlamak,
Ø   Mesleki eğitim ile ilgili faaliyetlere katılmaktır.
 
     

 
Tanım
 
Ortopedik protez ortez teknisyeni; belirli bir süre içerisinde, konuyla ilgili tıpta uzmanlık dallarından verilen reçetelere göre, protez-ortezi teknik, estetik, dayanıklı ve hastanın rahat edeceği tarzda tasarlama ve yapma, bakım onarımını gerçekleştirme, işiyle ilgili teknoloji kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 

Görevleri
Ø   İş organizasyonu yapmak,
Ø   Gövde, alt ve üst ekstremite ortezlerinin imalatını yapmak,
Ø   Alt ve üst ekstremite protezlerinin imalatını yapmak,
Ø   Gövde, alt ve üst ekstremite ortezlerinin bakım ve tamirlerini yapmak,
Ø   Alt ve üst ekstremite protezlerinin bakım ve tamirlerini yapmak,
Ø   Hazır, yarı mamül ve yardımcı gereçlerin kullanılabilirliğini sağlamak,
Ø   Hekim eşliğinde tespit ve tedavi amaçlı alçı uygulamak,
Ø   Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.
 
 
 
 
Tanım
 
Radyoloji teknisyeni; iyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uzmanlık gerektirmeyen tüm radyolojik incelmeler ile radyoterapi alanında ışın tedavi planını uygulama ehliyetine sahip nitelikli kişidir.
 

Görevleri
Ø   Radyoloji uzmanının görev alanına giren özel bilgi ve tekniği gerektiren radyografiler ile radyoskopi dışındaki tüm radyografileri yapmak,
Ø   Teşhis ve tedavi amaçlı her tür radyolojik cihazı işletmeye ve kullanıma hazır bulundurmak, gerektiğinde bu cihazları işletip kullanmak,
Ø   Film banyo ve baskı işlemlerini yapmak, raporları düzenlemek, laboratuvar kayıtlarını tutmak ve arşiv işlerini yürütmek,
Ø   Laboratuvar ve tüm cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlamak,
Ø   Radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin (yoksa uzmanının) hesapları doğrultusunda iyonizan ışın tedavi planını uygulamak,
Ø   Laboratuvar kayıtlarını tutmak ve istatistiklerini yürütmektir.
 
 
 
Tanım
Tıbbi sekreter; sağlık kurum ve kuruluşlarında evrak, rapor, hasta işlemleri, istatistik ve kodlama, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürüten, tıbbi bilgileri toplayıp tıbbi dokümana dönüştürme bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli sağlık personelidir.
 

Görevleri
Ø   Planlama ve organizasyon yapmak,
Ø   Hastanın kabul ve çıkış işlemlerini yapmak,
Ø   Hasta ve diğer evrak dosyası işlemlerini yapmak,
Ø   Tıbbi ve idari dokümanları hazırlamak, tasnif etmek ve ilgili yerlere sunmak,
Ø   İstatistikî dokümanları hazırlamak, tasnif etmek ve ilgili yerlere göndermek, 
Ø   Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,
Ø   Bilgilendirme işlerini yapmak,
Ø   Anket yapmak,
Ø   Anket değerlendirmek,
Ø   Arşiv hizmetlerini yürütmek,
Ø   Hasta hakları işlemlerini yürütmektir.
 
 
 
Acil tıp teknisyeni olmak isteyenler;
Ø   İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Ø   Ekip çalışmasına uygun,
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Sorumluluk sahibi,
Ø   Dikkatli ve temiz,
Ø   Titiz, soğukkanlı ve sabırlı,
Ø   Planlı ve organize olabilen,
Ø   Zamanı iyi kullanan,
Ø   İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
Ø   Fen bilimlerine ilgili
Ø   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
Ø   Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Ø   Bedenen ve ruhen sağlıklı,
Ø   Kapalı ve açık ortamlarda çalışabilecek,
Ø   Bedenen uzun süre ayakta çalışabilecek kimseler olmalıdır.
 
   

  Anestezi teknisyeni olmak isteyenler;
Ø   Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan,
Ø   Mesleki etiğe sahip,
Ø   Ekip çalışmasına uygun,
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Sorumluluk sahibi,
Ø   Planlı ve organize olmayı bilen,
Ø   Zamanı iyi kullanan,
Ø   Detaylara dikkat eden,
Ø   Soğukkanlı,
Ø   Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Ø   Seri ve hızlı hareket edebilen,
Ø   Temiz ve düzenli, sabırlı,
Ø   Sır saklamayı bilen ve güvenilir,
Ø   İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
Ø   Fen bilimlerine ilgili, 
Ø   El göz koordinasyonu iyi,
Ø   İşitme ve görme kusuru olmayan
Ø   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
Ø   Kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,
Ø   Bedensel engeli olmayan,
Ø   Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.
 
Çevre sağlığı teknisyeni olmak isteyenler;
Ø   Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan,
Ø   Açık ve kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,
Ø   Ahlaki değerlere sahip,
Ø   Ekip çalışma ruhuna sahip,
Ø   Fen bilimlerine ilgili,
Ø   Mesleki etiğe sahip,
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Sorumluluk sahibi,
Ø   Planlı ve organize olan,
Ø   Zamanı iyi kullanan,
Ø   Detaylara dikkat eden,
Ø   Sabırlı ve soğukkanlı,
Ø   İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
Ø   Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Ø   Seri ve hızlı hareket edebilen,
Ø   Temiz ve düzenli,
Ø   Sır saklamayı bilen, ,
Ø   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
Ø   Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.
  Diş protez teknisyeni olmak isteyenler;
Ø   Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan
Ø   El göz koordinasyonu iyi,
Ø   Görme kusuru olmayan,
Ø   Sabırlı, mesleki etiğe sahip,
Ø   Görsel yeteneğe sahip,
Ø   Ekip çalışmasına yatkın,
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Sorumluluk sahibi,
Ø   Planlı ve organize olmayı bilen,
Ø   Zamanı iyi kullanan,
Ø   Detaylara dikkat eden,
Ø   Ahlaki değerlere sahip,
Ø   Kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,
Ø   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
Ø   Fen bilimlerine ilgili,
Ø   Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.
 
Hemşire olmak isteyenler;
Ø   Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan,
Ø   Açık ve kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,
Ø   Ahlaki değerlere sahip,
Ø   Ekip çalışma ruhuna sahip,
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Mesleki etiğe sahip, 
Ø   Sorumluluk sahibi,
Ø   Planlı ve organize olmayı bilen,
Ø   Zamanı iyi kullanan,
Ø   Detaylara dikkat eden,
Ø   İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Ø   İnsanlarla rahat iletişim kurabilen,
Ø   Güler yüzlü, şefkatli ve sevecen,
Ø   Sabırlı ve soğukkanlı,
Ø   Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Ø   Seri ve hızlı hareket edebilen,
Ø   Temiz ve düzenli,
Ø   Sır saklamayı bilen ve güvenilir,
Ø   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
Ø   Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.
 
  Laboratuvar teknisyeni olmak isteyenler;
Ø   Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan,
Ø   Kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,
Ø   Ahlaki değerlere sahip,
Ø   Mesleki etiğe sahip,
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Sorumluluk sahibi,
Ø   Planlı ve organize olmayı bilen,
Ø   Zamanı iyi kullanan,
Ø   Detaylara dikkat eden,
Ø   Sabırlı ve soğukkanlı, 
Ø   Seri ve hızlı hareket edebilen,
Ø   Temiz ve düzenli,
Ø   Sır saklamayı bilen ve güvenilir,
Ø   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
Ø   Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.
 
Ortopedik protez teknisyeni olmak isteyenlerin;
Ø   Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ve sosyoekonomik ayrım yapmayan,
Ø   El göz koordinasyonu iyi,
Ø   Görme kusuru olmayan,
Ø   Sabırlı,
Ø   Mesleki etiğe sahip,
Ø   Görsel yeteneğe sahip,
Ø   Ekip çalışmasına yatkın,
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Sorumluluk sahibi,
Ø   Planlı ve organize olmayı bilen,
Ø   Zamanı iyi kullanan,
Ø   Detaylara dikkat eden,
Ø   Ahlaki değerlere sahip,
Ø   Kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,
Ø   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
Ø   Fen bilimlerine ilgili,
Ø   Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.
 
  Radyoloji teknisyeni olmak isteyenler;
Ø   Radyoloji mesleğine ilgili,
Ø   Şefkatli, yardım sever ve özverili,
Ø   Temiz, düzenli, görevinde dikkatli ve titiz,
Ø   Birey ve toplumun sağlığının korunmasında sorumluluk sahibi,
Ø   Meslek etiğine uygun davranan,
Ø   İletişim becerilerine sahip,
Ø   Soğukkanlı ve dikkatli,
Ø   İnsan hakları ve mahremiyetine saygılı,
Ø   Görevini ifa ederken ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet ve sosyoekonomik ayrım yapmayan,
Ø   Ahlaki değerlere sahip,
Ø   Tutarlı davranmalı ve güvenilir,
Ø   Bedensel engeli olmayan,
Ø   El göz koordinasyonu iyi,
Ø   Planlı programlı olan,
Ø   Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen,
Ø   Kullandığı araç gereci koruyan,
Ø   Hiyerarşik düzene uyum sağlayabilen kimseler olmalıdır.
Tıbbi sekreter olmak isteyenler;
Ø   Ayrıntıları algılayabilen,
Ø   Dikkatli, düzenli,
Ø   Mesleki etiğe sahip,
Ø   Temiz, titiz ve bakımlı,
Ø   Sorumluluk sahibi,
Ø   Zamanı iyi değerlendirebilen,
Ø   Problemleri kendi başına çözebilen,
Ø   Bir işi planlama ve organize etme yeteneğine sahip,
Ø   Sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen,
Ø   Kapalı ortamlarda çalışmaya uygun,
Ø   Ahlaki değerlere sahip,
Ø   Ekip çalışma ruhuna sahip,
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Sorumluluk sahibi,
Ø   Detaylara dikkat eden,
Ø   İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Ø   Güler yüzlü ve sevecen,
Ø   Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Ø   Seri ve hızlı hareket edebilen,
Ø   Sır saklamayı bilen ve güvenilir,
Ø   Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık,
Ø   Bedenen ve ruhen sağlıklı kişiler olmalıdır.
 
 
Acil tıp teknisyeni;  devlet hastanelerinin acil servisleri, özel hastanelerin acil servisleri, üniversite hastanelerinin acil servisleri, eğitim ve araştırma hastaneleri acil servisleri, özel poliklinikler, tıp merkezleri, komuta kontrol merkezleri, acil yardım istasyonları, özel ambulanslar vb. alanlarda çalışmaktadır.
 
Acil tıp teknisyenliğinde çalışılan alana göre çalışma ortam ve koşulları değişir. Trafik kazası, yangın, afet, fiziksel darp, sözlü şiddet gibi tehlikeli ortamlarda risk alınarak çalışılmaktadır. Mesleğe özel çalışma kıyafeti giyer. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları, sağlık personeli ve diğer birimler ile iletişimde bulunur.  Stresli ve psikolojik açıdan yıpratıcı, yoğun ve zor şartlar altında çalışılmaktadır. Çalışma saatleri sağlık kurum veya kuruluşlarının özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.
 
   

Acil yardım ve nakil ambulanslarında çalışacak kişiler, uzun süre ayakta duracak ve fiziksel güç sarf edecek kadar bedence sağlam olmalıdır.
 
İş güvenliği tedbirlerine ve tekniğine uygun çalışılmadığı takdirde hem kendisi hem de hastalar enfeksiyon hastalıklarına maruz kalabilir.
 
Anestezi teknisyeni; ameliyathane başta olmak üzere,  anestezi altında yapılan bazı girişimsel işlemlerin yapıldığı klinikler ile yoğun bakım ve reanimasyon ünitelerinde mevzuata uygun koşullarda görevlerini yerine getirirler. Çalışma saatlerinde çalıştığı ortamda giyilen özel bir üniforması bulunmaktadır.
   
     

Kapalı ortamda, sürekli hareket halinde, anestezi uzmanı ile birlikte ekip olarak çalışma koşullarına sahiptir.
 
Ayrıca çalıştığı kuruma göre gündüz mesaisi, vardiya usulü çalışma saatleri olabildiği gibi gece, hafta sonu ve acil nöbetleri tutar.
 
     
İş güvenliği tedbirlerine ve tekniğine uygun çalışılmadığı takdirde hem kendisi hem de hastalar enfeksiyon hastalıklarına maruz kalır.
 
Çevre sağlığı teknisyenin çalışma ortamı,  çalışma alanını ilgilendiren kurum ve kuruluşların uygun ortamlarında ve mevzuata uygun koşullarda görevlerini yerine getirirler. Özel durumlar dışında özel bir iş kıyafeti bulunmamaktadır.
 
   
Çevre sağlığı teknisyeni, çalıştığı kurumun özelliğine göre, mevsime, döneme ve bölgenin özelliğine bağlı olarak açık ve kapalı alanlarda çalışabilir. Ayrıca, kendisinin ve çevrede yaşayanların sağlığını korumak ve çevreye zarar verilmesini önlemek için iş güvenliği tedbirlerine dikkat ederek ve gerekli önlemleri alarak çalışılmak durumundadır.
 

Diş protez teknisyeni; çalışmalarını genellikle diş protez laboratuvarlarında diş hekimi ile iş birliği içerisinde yürütür. Kapalı ortamda, oturarak, fazla hareketliliği olmayan koşullarda yerine getirir.
 

Tekniğine uygun ve iş güvenliğine dikkat ederek çalışılmadığı takdirde hem kendisi hem de hastalar enfeksiyon hastalıklarına maruz kalır.
 

Hemşireler mesleğine özel üniforma giyerler. Kapalı ortamda, sürekli hareket halinde, doktor ve diğer sağlık personeli ile birlikte ekip olarak çalışmalarını yürütürler. Sürekli olarak hasta, hasta yakınları ve toplum ile iç içedirler.
  Çalışma saatleri sağlık kurum veya kuruluşlarının özelliklerine göre değişmekle birlikte gündüz mesaisi, vardiya usulü çalışma saatleri olabildiği gibi gece, hafta sonu ve acil nöbetlerinde görev alırlar. Çalışma ortamları yoğun, psikolojik açıdan yıpratıcı ve streslidir Tekniğine uygun çalışılmadığı ve güvenlik kurallarına dikkat edilmediği takdirde hem kendisi hem de hastalar enfeksiyon hastalıklarına maruz kalır.
 

Laboratuvar teknisyenleri mesleğine özel üniforma giyerler. Kapalı ortamda, sürekli hareket halinde, ekip olarak çalışmalarını yürütürler.
 
     
Ortopedik protez ortez teknisyenleri protez-ortez kullanıcısını değerlendirme ve uygulama bölümü dışında genelde kokulu, gürültülü, tozlu ortamda çalışırlar. Uzun süre ayakta kalırlar. Bu alandaki ekip elemanlarının fiziksel ve psikolojik yönden güçlü ve dayanıklı olmaları gerekmektedir.
 
  Ortopedik protez ortez teknisyenleri, büroda, hasta üzerinden ölçü aldıktan sonra atölye ortamında çalışmaktadırlar.
 
   

Radyoloji teknisyenleri, sağlık kuruluşundaki radyoloji laboratuvarında, kapalı ortamlarda, radyoloji cihazları ile temas halinde, hastalarla ve diğer sağlık personeli ile iletişim içinde çalışırlar.
 
Radyoloji laboratuvarında radyasyonunun tıbbi uygulamalarında sadece hasta değil, radyasyon görevlileri de zararlı etkilere maruz kalmaktadır. Bu nedenle radyasyon işleri ağır ve tehlikeli işler sınıfında yer aldığından, radyasyon görevlilerini radyasyonun zararlı etkilerinden koruma amacıyla radyasyon görevlilerine özgü özel yasal düzenlemeler getirilmiştir. Radyoloji teknisyenleri bu mevzuata göre ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmak durumundadır.
 
   

 
Tıbbi Sekreterler, sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların tüm birimlerinde görev alırlar. Çalışma ortamı kapalı, kalabalık ama temiz ve güvenli mekânlardır. Özel durumlar dışında, özel bir iş giysisi giymesine gerek yoktur. Hastane personeli ve hastalarla iletişim içerisinde çalışırlar. Çalışma saatleri sağlık kurum veya kuruluşlarının özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.
 

Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde enfeksiyon hastalıklarına maruz kalabilir.
 

 
Acil tıp teknisyenlerinin meslekte iş bulma olanağı cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe Kamu Personeli Seçme Sınavı ile özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır.
 
Özel hastane ve poliklinikler, devlet ve üniversite hastaneleri, özel ambulans servisleri, özel tıp merkezlerinde iş bulmaktadır. Acil servis ve yoğun bakım alanlarında iş bulabilirler. Özel sektörde sağlık alanında rahatlıkla iş bulmakla birlikte kamu alanında sadece kendi branşlarında istihdam edilmektedir.
 

  Anestezi teknisyeni; özel işletmelerde ve resmi kurumlarda çalışma imkânı vardır.
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde Kamu Personeli seçme Sınavı ile istihdam edilirken, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre sözleşmeli sağlık personeli statüsünde de personel istihdamı yapılmaktadır. Ayrıca özel sektörde diploma ile kazandığı yeterliklere göre istihdam edilmektedir.
 
Anestezi teknisyenleri cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kamu ve özel sağlık işletmelerinde kolaylıkla iş bulma imkânına sahiptir. Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin anestezi kliniklerinde, ayrıca helikopter ambulansı, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde iş bulabilirler. Anestezi teknisyenliği dalında teknik personel yetiştiren okul sayısı az olduğundan,  mezunların hemen hepsi resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedir.
 
Çevre sağlığı teknisyeni;  Sağlık Bakanlığı koruyucu halk sağlığı hizmeti veren kurum ve kuruluşların Tarım ve Köy İşleri İl Müdürlüğü Koruma Kontrol Şube Müdürlüklerinde, Çevre ve Orman Bakanlığının ve belediyelerin ilgili birimlerin de iş bulabilirler
 
Diş protez teknisyenliğinin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Ağız diş sağlığı merkezlerinde, özel hastanelerin diş protez laboratuvarlarında, Devlet hastanelerin diş protez laboratuvarlarında, özel diş protez laboratuvarında iş bulabilirler. Belirli süre çalıştıktan ve tecrübe kazandıktan sonra kendine ait diş protez laboratuvarı açabilirler.
 
Hemşireler; Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin ve özel sektördeki koruyucu, teşhis ve tedavi hizmeti veren kurum kuruluşların ilgili birimlerinde, özel sektördeki yetiştirme yurtları, gündüz çocuk bakım evleri (kreş), yaşlı bakım evlerinde (huzurevleri) yardımcı sağlık personeli olarak iş bulabilirler.
 
Hemşirelerin meslekte iş bulma olanağı kamuda sınavla (Kamu Personeli seçme Sınavı) ve özel sektörde yetenek ve bilgiye bağlıdır. KPSS sınav sonuçlarına göre sözleşmeli sağlık personeli statüsünde de personel istihdamı yapılmaktadır.
 
Sağlık alanında yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır ve sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı da artmaktadır.
 
Laboratuvar teknisyenleri; sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlarda, özel sağlık sektörünün tıbbi laboratuvarında iş bulabilirler. Meslekte iş bulma olanağı kamuda sınavla ve özel sektörde yetenek ve bilgiye bağlıdır.
 
Ortopedik protez ortez teknisyenleri kazandıkları yeterlikler doğrultusunda özel işletmelerde ve resmi kurumlarda çalışma imkânı sahiptir. Çalışma alanları günümüzde genellikle özel ortopedi ve medikal firmaları ve hastanelerdir. Sağlık sektörü içinde ortopedi gelişmekte olan bir sektör olduğu için iş bulma olanağı yüksektir. Protez ortez teknisyenleri hastanelerin protez ortez atölyelerinde veya özel protez ortez atölyelerinde çalışabilirler veya kendi yerlerini açabilirler.
   
   

Radyoloji teknisyeni; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler başta olmak üzere, üniversite hastaneleri ve özel hastane veya tıbbi görüntüleme merkezlerinde çalışma imkânı bulmaktadır. Radyoloji teknisyeni KPSS – SB merkezi sınav sistemiyle istihdam edilebildiği gibi, KPSS sınav sonuçlarına göre sözleşmeli sağlık personeli statüsünde de personel istihdamı yapılmaktadır. Ayrıca özel hastane ve tıbbi görüntüleme merkezlerinde de iş bulma olanağı mevcuttur.
 
   

Radyoloji alanında teknik personel sayısı az olduğundan, bu alanla ilgili teknik elemanların çoğu resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ileri radyolojik cihaz ve yöntemler ve tıp alandaki yeni uygulamalar daha da artırdığından, gelecekte de bu alanındaki teknik personele daha çok ihtiyaç duyulacaktır.
 
Tıbbi sekreter; üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve klinikler, özel muayenehaneler, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketleri, medikal malzeme satış ve tanıtım firmaları, ilaç tanıtım firmaları ile ambulans şirketleri ve sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarda görev alabilirler. Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivci, istatistik memuru olarak çalışabilirler.
 
  Uluslararası düzeye açılan Türk tıp sisteminde, yabancı dilde iletişim kurabilen, hastalıkları ve ameliyatları uluslararası ICD - IO  (ICD = International Clasification Of Disiaces) sistemi ile kodlayabilen, tıbbi terminolojiye hâkim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır.
 
Hastanelerde tıbbi kayıtların ve defterlerin tutulmasında doktorlar ve hemşirelerin çok zaman kaybettiği göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi sekreterlerin yetişmeleri ve istihdam edilmelerine ihtiyaç olacaktır.
 
   

Sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır. Özel muayenehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmakta da tıbbi sekreterlere ihtiyaç duyulmaktadır.
 

 
Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimi sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği alanında diploma programları ile verilmektedir.
 
Sağlık meslek liselerinin; Acil Tıp Teknisyenliği alanından mezun olanlar “Acil Ambulans Bakım Teknikerliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
 
“Acil Ambulans Bakım Teknikerliği” programını bitirenler ÖSYM tarafından  yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde acil yardım ve afet yönetimi ve sağlık yönetimi (uygulamalı bilimler) lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
 
Mezun olan ve yüksek öğrenime devam etmek isteyen öğrencilerin gidebilecekleri ön lisans ve lisans programları aşağıdadır.
 
  Acil Tıp Teknisyeni İçin Ön Lisans Programları
Ø   Acil Yardım Teknikerliği
Ø   Adli Tıp Teknikerliği
Ø   Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ø   Ameliyathane Teknikerliği
Ø   Cerrahi Teknikerliği
Ø   Elektronörofizyoloji
Ø   İş ve Uğraşı Terapisi
Ø   İş Sağlığı ve Güvenliği
Ø   İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
Ø   Sağlık Kurumları Ýönetmeciliği
Ø   Sağlık Kurumları Ýönetmeciliği (Açıköğretim)
Ø   Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama
 
Acil Tıp Teknisyeni Lisans Programları
Ø   Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık)
Ø   Sağlık Yönetimi(Uygulamalı bilimler)
 
Anestezi teknisyenliği meslek eğitimi, sağlık meslek liselerinin anestezi teknisyenliği diploma programları ile verilmektedir.
 
Diploma almaya hak kazanan öğrenci, anestezi teknisyenliğinin devamı niteliğindeki veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
 
   

Anestezi Teknisyeni İçin Ön lisans Programları
Ø   Anestezi
Ø   Anestezi Teknikerliği
Ø   Elektronörofizyoloji
Ø   İş ve Uğraşı Terapisi
Ø   Sağlık Kurumları Yönetmeciliği
Ø   Sağlık Kurumları Yönetmeciliği ( Açık Öğretim)           
 
  Ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler ve gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
 
Çevre sağlığı teknisyeni meslek eğitimi sağlık meslek liselerinin çevre sağlığı teknisyenliği bölümünde diploma programları ile verilmektedir. Sağlık meslek liselerinin çevre sağlığı teknisyenliği bölümünden mezun olanlar, sağlık hizmetleri yüksekokullarının çevre sağlığı ön lisans bölümlerine sınavsız geçiş için başvurabilirler.   Mezun olan ve yüksek öğrenime devam etmek isteyen öğrencilerin gidebilecekleri ön lisans ve lisans programları aşağıdadır.
 
Çevre Sağlığı Teknisyeni İçin Ön lisans Programları
Ø   Çevre
Ø   Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
Ø   Çevre Koruma
Ø   Çevre Sağlığı
Ø   Çevre ve Temizlik Hizmetleri
Ø   Hidroterapi
Ø   İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
Ø   Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ø   Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim)
 
Çevre Sağlığı Teknisyeni İçin Lisans Programları
Ø   Hemşirelik ( Hemşirelik Yüksekokulu)
Ø   Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu)
Ø   Hemşirelik Yüksekokulu 
 
Diş protez teknisyeni; mesleki ve teknik eğitim kurumlarında bitirip diploma almaya hak kazanan öğrenciler, ön lisans programlarına (meslek yüksekokulu) sınavsız geçiş yapabilirler.
 
Diş Protez Teknisyeni İçin Ön lisans Programları
Ø   Ağız Diş Sağlığı
Ø   Ağız ve Diş Sağlığı
Ø   Dış Protez
Ø   Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ø   Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim)
 
MYO programlarından mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapılabilir.
 
Hemşirelik mesleği meslek eğitimi sağlık meslek liselerinin hemşirelik alanında diploma programları ile verilmektedir.
 
Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olanlar ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
 
Sınavsız Olarak Girilebilen Yüksekokullar:
Ø   Diyaliz
Ø   Elektronörofizyoloji
Ø   Fizik Tedavi
Ø   Hidroterapi
Ø   İş ve Uğraşı Terapisi
Ø   Laboratuvar
Ø   Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık Öğretim)
Ø   Patoloji Laboratuvar
Ø   Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ø   Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim)
Ø   Tıbbi Laboratuvar
Ø   Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama
Ø   Yaşlı Hizmetleri Bakımı
 

Lisans Programları:
Ø   Ebelik (Hemşirelik Yüksekokulu)
Ø   Ebelik (Sağlık Yüksekokulu)
Ø   Hemşirelik (Hemşirelik Yüksekokulu)
Ø   Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu)
Ø   Hemşirelik Yüksekokulu
Ø   Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Ø   Sağlık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler)
 
Ortopedik protez teknisyeni, ortopedi teknisyeni; sağlık meslek lisesinden mezun olan öğrenciler direkt sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulu protez ortez ön lisans bölümlerinde eğitimlerine devam ederek protez ortez teknikeri olabilir.
 
Ön lisansta başarı gösterip gerekli şartları taşıyanlar dikey geçişle fizyoterapistlik ve biyomedikal mühendisliğine geçebilmektedirler.
 
  Ortopedi teknikerleri, deneyimleri ve gösterdikleri performansa bağlı olarak atölye sorumlusu olabilirler.
 
     

Laboratuvar teknisyeni mesleki eğitim, sağlık meslek liselerinin Laboratuvar alanında diploma programıyla verilmektedir. Sağlık meslek liselerinin laboratuvar teknisyeni bölümünden mezun olanlar ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programını başaranlar isterlerse dikey geçiş sınavı ile lisans programına geçiş yapabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
 
Radyoloji teknisyeni;    mesleki eğitim, sağlık meslek liselerinin Sağlık alanı, Radyoloji dalında diploma programıyla verilmektedir. Hayat boyu öğrenme çerçevesinde mesleğe başladıktan sonra da yeni gelişmelerin mesleğe uyarlanması ve meslekte kariyer yapmak mümkündür.
 
Radyoloji teknisyeni diplomasına sahip olanlar için yatay geçişle üniversitelerin radyoloji, radyoterapi, fizik tedavi, sağlık kurumları işletmeciliği, elektron ve nörofizyoloji ön lisans programlarında okuma imkânı bulunmaktadır. Üniversitelerin söz konusu ön lisans programlarından mezun olanlara göreve başladığında, eğitim durumları statülerine yansıtılmaktadır. ÖSS’ de başarılı olan bu alan mezunu öğrenciler üniversitelerin lisans düzeyindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerini tercih edebilirler.
 
Tıbbi sekreterlik meslek eğitimi sağlık meslek liselerinin tıbbi sekreterlik alanında diploma programları ile verilmektedir. Sağlık meslek liselerinin; tıbbi sekreterlik bölümünden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
 
“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde
Ø Büro Yönetimi Öğretmenliği,
Ø Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
 
  Sınavsız Girilebilen Yüksekokullar:
Ø   Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama
Ø   Odiyometri
Ø   Optisyenlik
Ø   Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Ø   Büro Yönetimi ve Sekreterlik ( Açık Öğretim )
Ø   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ø   Diş Teknik Sekreterliği
Ø   Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Ø   Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ø   Sağlık Kurumları İşletmeciliği ( Açık Öğretim )
Ø   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 
Lisans Programları:
Ø   Büro Yönetimi Öğretmenliği ( Ea-1 )
Ø   Sağlık Yönetimi ( Söz-1 )
Ø   İnsan Kaynakları Yönetimi ( Söz-1 )
 
Sağlık meslek liselerinden sağlık alanlarından mezun olanlar, yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisans programlarına devam edebilir ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler. Meslek yüksekokulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler.
 
Yaygın eğitim kurumları yetişkin eğitimi kapsamına mesleki yeterlik ve hobi kazandırmak amacıyla çeşitli meslek kursları açarak sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektedir. Bu kurumlar yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.
 
Modüler programlarla meslek liseleri ile yaygın eğitim kurumları arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.
 
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlikleri kazanan meslek elemanları özel ve kamu sağlık kurum/kuruluşlarında çalışabilir ve yönetici pozisyonunda görev yapabilirler.


MEGEP alan  tanıtım modülü

Mesleklisesi.net | Meslek Liseliler | Meslek Lisesi Bölümleri |

42. SAĞLIK ALANI
« : 07 Mayıs 2012, 20:23:43 »
mesleklisesi.net


Hangi alanı/dalı seçmeliyim? Meslek lisesi bölümleri...Hangi bölüm hangi okulda, hangi ilde var? Cevabı bu sayfalarda. Buraya Tıkla.. Bölümleri incele...


 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Kullanıcı Adı: E-Posta:
Doğrulama:
Aşağıdaki kutucuğaTürkiyenin başkentini küçük harflerle yazınız:


Login
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal