7. BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ


7. BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

İlgili öğrenme faaliyeti ile Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı kapsamında yer alan meslekleri tanıyabileceksinizA. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi ilgilendiren sağlık hizmetlerinin en önemli yapıtaşlarından birini de biyomedikal cihazlar oluşturmaktadır.

Günümüzde dünya üzerindeki tıbbi ve teknolojik gelişmelere bakıldığında insan gen haritası çözülmüş, nano robotlar işbaşına geçmiş, mikrocerrahi, lazer, manyetik rezonans teknikleri artık sıradan teknolojiler haline gelmiştir. Bundan yüz yıl önce bir bilimsel buluşun teknolojiye dönüşmesi için 30–40 yıl geçmesi gerekirken günümüzde bu süre saatlerle ifade edilmektedir. Doğaldır ki bu hızlı teknolojik gelişim, tıbbi cihazlar alanına da yansımaktadır. Her geçen gün yeni tedavi teknikleri, yeni tanı cihazları, operasyonel sistemler sağlık alanında hizmet vermeye başlamaktadır.

Tıp alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak biyomedikal cihaz teknolojilerinin gelişmesi bu alanı dünyada çok önemli noktalara getirmiştir. Tıp alanında gelişmelerle teşhis ve tedavide cihazların kullanımı ve gerekliliği artmış, doğal olarak da bu, cihazların kullanımlarının dünya çapında yaygınlaştırılması taleplerini de artırmıştır. Artan cihaz kullanımı ve yaygınlaşma talebi, cihazlar için üretim ve satıştan sonra çok önemli bir yere sahip ( servis desteği ) iş alanını oluşturmuştur. Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar.

Ülkemiz, sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından dünyada önemli ülkeler arasındadır. Günümüzde Avrupa’nın pek çok ülkesinden ülkemize sağlık hizmeti almak amacıyla hastaların gelmesi bunun en önemli göstergelerindendir. Ülkemizin bu alanda cazibe merkezi haline gelmesindeki en önemli unsur elbette ki tıp eğitiminin kalitesi olmakla birlikte hastanelerimizin ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla donatılmış olmasıdır.Ülkemizde de artan biyomedikal cihazların kullanımı, zamanla ülke çapında da cihaz kullanımlarının yaygınlaştırılması taleplerini getirmiştir. Cihaz kullanımlarının artmasıyla da servis desteği ihtiyacının artması ve yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur. Doğal olarak da bu hizmeti verecek bilgili ve tecrübeli, nitelikli eleman ihtiyacı oluşmuştur.

Ancak ülkemizde, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı kapsamında çalışan teknik servis elemanları sınırlı sayıda kendi alanında mühendislik ve meslek yüksekokullarından mezun; çoğunlukla da farklı alanlardan gelerek yetişmiş, biyomedikalle ilgili eğitimlerini sektörde çalışırken tamamlamış elemanlardan oluşmaktadır. Bu elemanlarda alan eğitimi eksiğinden çalışma hayatlarında büyük sıkıntılar yaşamış ve bu eksiklerini ancak uzun vadede giderebilmişlerdir. Bu da yetişmiş bir personelin etkin çalışabilme süresini geciktirmektedir.  Doğal olarak bu sıkıntılar, teknik destek problemlerinin giderilmesini zorlaştırmaktadır.

Ayrıca cihazların çoğunluğunun yurt dışında üretilmesi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzlukları şöyle sıralayabiliriz:
   Yedek parçada yurt dışına bağımlılık
   Parça ve servis desteğinde yurt dışına bağımlılık
   Servis elemanlarının sertifikalandırılmasında yurt dışına bağımlılık
   Parça, servis ve hizmet maliyetinde artış
   Maliyet yüksekliği nedeniyle hizmetlerde yavaşlama ve yaygınlaşamama
   Servis kalitesinde düşme

Tüm bu nedenler cihazların kullanımını, yaygınlaşmasını, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini de yavaşlatmaktadır. Bunu önlemek için de öncelikle sektörde ve hastanelerde bu cihazlarla ilgilenecek hastane personeli (doktor, hemşire vb.) ile biyomedikal klinik mühendisleri, cihaz üreticileri ve satıcıları arasında iş birliği ve koordinasyonu artırmak gerekmektedir. Bunu artıracak, teknik problemleri çözmeye yönelik en güncel uygulamalı alan eğitimlerini almış ara eleman ihtiyacı da oldukça fazladır.

İhtiyacı karşılayacak teknisyenlerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanındaki Anadolu teknik liselerle alanda farklı dallara ait modüller ile mesleki eğitimle yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Alınacak eğitim sonrasında, öğrenilen temel bakım ve onarım faaliyetlerinin çalışma hayatında uygulamaya geçirilmesiyle cihazların kurulum, bakım ve onarım masrafları belli oranlarda düşürülebilecektir. Sözü geçen cihazlarla ilgili olarak ülke dışına ödenen döviz ve mevcut dışa bağımlılık da kısmen azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Ayrıca yetişen bu elemanlarla hastanelerin ve özel sektörün ara eleman ihtiyacı daha kısa sürede karşılanırken çalışan mevcut personel üzerindeki büyük iş yükü de paylaştırılabilecektir. Böylece sağlık sektörüne en önemli desteği veren teknik destek hizmetleri de istenen kalite ve hızlılıkla ve en ekonomik şekilde gerçekleştirilerek ülke çapında yaygınlaştırılabilecektir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı dünyada ve Türkiye’de hızla gelişmekte ve tanınmaktadır. Sektör içerisindeki meslekler de bu gelişime paralel olarak aynı hızla gelişmekte ve yayılmaktadır. Bu gelişim içerisinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı, sektördeki en önemli ihtiyaçları karşılayabilecek dört meslek olarak çalışılmıştır. İlerleyen zaman içinde bu hızlı gelişime paralel olarak yeni mesleklerin ve alt dalların oluşumu da kaçınılmazdır.

Sektörde hastanelerin ISO ve kalite başvuruları, akreditasyon başvuruları ve AB uyum yasaları çerçevesinde biyomedikal ünitelerin kurulması zorunluluğunun gündeme gelmesiyle beraber mevcut ihtiyaç daha da artacaktır. Teknik mevzuatların bilinmesi (CE belgeleri ve yeni yaklaşım direktifleri ) satış ve üretim izni için yeni olanaklar sunacaktır. Bu gelişmeler ışığında iç üretimin yerleşmesi ve artması,  doğal olarak biyomedikal personeline yeni iş alanları da açacaktır.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

   Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
   Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları
   Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları
   Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEKNİK SERVİS ELEMANI
Tanımı
Tıbbi görüntüleme cihazlarına ilişkin kurulum şartlarını kontrol etme, yetki dâhilinde montaj, ilk çalıştırma, bakım, onarım ve kalibrasyon ile ayar işlerini kendi başına ve/veya teknik destek ekibi ile belirli bir süre içerisinde ve de ihtiyaç duyulan her zamanda yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   İş organizasyonunu yapmak,
   Temel elektrik elektromekanik kontrolleri gerçekleştirmek,
   Biyomedikal sistemlerle ilgili temel ölçümleri yapmak,
   Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapmak,
   Görüntüleme cihazlarının kurulum ve ortam şartlarını kontrol etmek, yetki dâhilinde arızalarını tespit etmek ve gidermek,
   Ultrasonik görüntüleyicilerin, x-ışınlı görüntüleyicilerin, nükleer tıp görüntüleme cihazlarının, elektromanyetik görüntüleyici ünitelerinin,  tomografi ünitelerinin kurulumunu ve montajını, periyodik bakımlarını yapmak, kalibrasyon ve ayarlarını kontrol etmek,
   Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapmak,
   Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol etmek ve tanımlamalarını yapmak,
   Endoskopik cihazların (vücut içi kamera sistemlerinin) ve monitörlerin tamir ve bakımını yapmak,
   Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

TIBBİ LABORATUVAR VE HASTA DIŞI UYGULAMA CİHAZLARI TEKNİK SERVİS ELEMANI
Tanımı
Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazlarına ilişkin kurulum şartlarını kontrol etme, yetki dâhilinde montaj, ilk çalıştırma, bakım ve arıza tespiti, onarım ve kalibrasyon ile ayar işlerini kendi başına ve/veya teknik destek ekibi ile belirli bir süre içerisinde ve de ihtiyaç duyulan her zamanda yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   İş organizasyonunu yapmak,
   Temel elektrik elektromekanik kontrolleri gerçekleştirmek,
   Biyomedikal sistemlerle ilgili temel ölçümleri yapmak,
   Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapmak,
   Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazlarının kurulum şartlarını kontrol etmek, bu cihazların yetki dâhilinde arızalarını tespit etmek ve gidermek,
   Laboratuvar ve sterilizasyon ortamlarında kullanılan, temel laboratuvar ve destek cihazları ile hasta dışı uygulama cihazlarının kurulum ve montajını, periyodik bakımlarını yapmak, kalibrasyon ve ayarlarını kontrol etmek,
   Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapmak,
   Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol etmek ve tanımlamalarını yapmak,
   Cihazların yetki dâhilinde arızalarını tespit etmek ve gidermek,
   Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI TEKNİK SERVİS ELEMANI

Tanımı
Yaşam destek ve tedavi cihazlarına ilişkin kurulum şartlarını kontrol etme, yetki dâhilinde montaj, ilk çalıştırma, bakım, arıza tespiti, onarım ve kalibrasyon ile ayar işlerini kendi başına veya teknik destek ekibi ile belirli bir süre içerisinde ve de ihtiyaç duyulan her zamanda yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   İş organizasyonunu yapmak,
   Temel elektrik elektromekanik kontrolleri gerçekleştirmek,
   Biyomedikal sistemlerle ilgili temel ölçmeleri yapmak,
   Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapmak,
   Yaşam destek ve tedavi cihazlarının kurulum şartlarını kontrol etmek, bu cihazların yetki dâhilinde arızalarını tespit etmek ve gidermek,
   Yaşam destek ve tedavi amaçlı yüzey etkili destek ve tedavi cihazları ile özellikle ameliyathane ve yoğun bakım servislerinde kullanılan destek ekipmanlarının, dolaşım ve solunum cihazlarının, kurulum ve montajını, periyodik bakımlarını yapmak, kalibrasyon ve ayarlarını kontrol etmek,
   Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapmak,
   Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol etmek ve tanımlamalarını yapmak,
   Medikal gazları ayırt etmek ve gaz hat arızalarını tespit etmek,
   Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEME TEŞHİS VE KAYIT CİHAZLARI TEKNİK SERVİS ELEMANI
Tanımı
Fizyolojik sinyal izleyici teşhis ve kayıt cihazlarına ilişkin kurulum şartlarını kontrol etme, yetki dâhilinde montaj, ilk çalıştırma, bakım, arıza tespiti, onarım ve kalibrasyon ile ayar işlerini kendi başına veya teknik destek ekibi ile belirli bir süre içerisinde ve de ihtiyaç duyulan her zamanda yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   İş organizasyonunu yapmak,
   Temel elektrik elektromekanik kontrolleri gerçekleştirmek,
   Biyomedikal sistemlerle ilgili temel ölçmeleri yapmak,
   Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapmak,
   Fizyolojik sinyal izleyici teşhis ve kayıt cihazlarının kurulum şartlarını, hasta bağlantılarını kontrol etmek bu cihazların yetki dâhilinde arızalarını tespit etmek ve gidermek,
   Fizyolojik sinyallerin teşhis ve tedavi amaçlı izlenmesi ve işlenmesinde kullanılan, tüm vücut sinyal izleme cihazları ile teşhis ve takip cihazlarının kurulum ve montajını, periyodik bakımlarını yapmak, kalibrasyon ve ayarlarını kontrol etmek,
   Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapmak,
   Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol etmek ve tanımlamalarını yapmak,
   Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

C. MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El becerisine dayalı bir meslek alanı olduğundan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Kişisel ve çevresel sağlığı korumak açısından, alana ve cihazlara özel güvenlik önlemlerini uygulamada çok hassas davranan, hızlı çözüm üretebilen, yorum ve analiz yeteneği yüksek olan kişiler olması gerekir. Ayrıca duyarlılık ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden kişinin sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen, hoşgörülü ve empati kurma yeteneği olan, sorumluluk duygusu gelişmiş kişiler olması da gereklidir.

Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, değişken çalışma temposuna hazırlıklı ve dayanıklı, kapalı dar ortamlarda çalışabilen, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen kimseler olması gerekir. Fen bilimleri, matematik, bilgisayar ve mutlaka gerekli olan yabancı dille ilgili ve başarılı kişiler de olmaları gerekmektedir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıbbi görüntüleme sistemleri teknik servis elemanları genellikle kapalı görüntüleme cihaz odalarında, hastane içerisindeki teknik servis birimlerinde ya da firma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamları ve özellikle çalışma saatleri ihtiyaca göre değişkendir. Kurulum ve arıza tespit onarım aşamalarında eğilme, uzanma vb. hareketleri sıklıkla yaparlar. Cihaz odalarında ve dışında tozlu, kirli ve mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlarla karşılaşabilirler. Çalışılan görüntüleme cihazlarına ve ortamlara, özel riskli durumlara daima uygun teçhizat ve donanımla hazır olmak zorundadırlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim hâlindedirler.

Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları teknik servis elemanları genellikle kapalı cihazların bulunduğu laboratuvarlarda ya da cihaz odalarında, hastane içerisindeki teknik servis birimlerinde ya da firma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamları ve özellikle çalışma saatleri bu alanın diğer mesleklerine göre daha düzenlidir. Kurulumlar ve cihaz arıza tespit ve onarımlarında eğilme, uzanma vb. hareketleri sıklıkla yaparlar, cihaz odalarında ve dışında tozlu ve kirli ortamlarla karşılaşabilirler. Çalışılan cihazlara ve ortamlara özel riskli durumlara daima uygun teçhizat ve donanımla hazır olmak zorundadırlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim hâlindedirler.

Yaşam destek ve tedavi cihazları teknik servis elemanları çalışma ortamları cihazların bulunduğu yerlere göre değişkenlik gösterebilir. Çoğunlukla ameliyathane ve yoğun bakım odalarında,  hastane içerisindeki teknik servis birimlerinde ya da firma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamları ve özellikleri, saatleri ihtiyaca göre değişkendir. Kurulumlar ve cihaz arıza tespit ve onarımlarında eğilme, uzanma vb. hareketlerini sıklıkla yaparlar, cihaz odalarında ve dışında tozlu ve kirli ortamlarla karşılaşabilirler. Çalışılan cihazlara ve ortamlara özel riskli durumlara daima uygun teçhizat ve donanımla hazır olmak zorundadırlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim hâlindedirler.

Fizyolojik sinyal izleyici teşhis ve kayıt cihazları teknik servis elemanları çalışma ortamları cihazların bulunduğu yerlere göre değişkenlik gösterebilir. Çoğunlukla fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazlarının bulunduğu odalarda,  hastane içerisindeki teknik servis birimlerinde ya da firma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamları ve özellikleri, saatleri ihtiyaca göre değişkendir. Kurulumve cihaz arıza tespit ve onarımlarında eğilme, uzanma vb. hareketlerini sıklıkla yaparlar, cihaz odalarında ve dışında tozlu ve kirli ortamlarla karşılaşabilirler. Çalışılan cihazlara ve ortamlara özel riskli durumlara daima uygun teçhizat ve donanımla hazır olmak zorundadırlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim hâlindedirler.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Tıbbi görüntüleme sistemleri teknik servis elemanı, özel veya devlet hastanelerinin biyomedikal ünitelerinde, teknik servis ya da kalibrasyon birimlerinde görüntüleme cihazlarından sorumlu teknisyenler olarak, görüntüleme sistemleri cihazlarının satış veya servis firmalarının teknik servis birimlerinde, özellikle uzmanlaştıkları cihazların kurulum, bakım, onarım ve kontrolünden sorumlu elemanlar olarak çalışabilirler. Gün geçtikçe artan ve yaygınlaşan görüntüleme merkezlerinde doğrudan teknik servis elemanı ya da bu merkezlere hizmet veren büyük, küçük veya orta ölçekli firmaların teknik servislerinde de çalışabilirler. Sektörde genellikle tek bir görüntüleme cihaz grubu üzerinde uzmanlaşarak çalışılmaktadır. Büyük şehirlerde ve gelişmekte olan şehirlerde ihtiyaç oldukça fazladır.

Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları teknik servis elemanı, özel veya devlet hastanelerinin biyomedikal ünitelerinde, teknik servis ya da kalibrasyon birimlerinde, laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazlarından sorumlu teknisyenler olarak temel laboratuvar cihazları ve diğer hasta dışı uygulamalarda kullanılan cihazların satış veya servisini yapan firmaların teknik servis birimlerinde, özellikle uzmanlaştıkları cihazların bakım ve kontrolünden sorumlu elemanlar olarak çalışabilirler. Gün geçtikçe artan ve yaygınlaşan laboratuvar merkezlerinde, direkt teknik servis elemanı ya da bu merkezlere hizmet veren büyük, küçük veya orta ölçekli firmaların teknik servislerinde de çalışabilirler. Çoğunlukla temel laboratuvar cihazları ya da diğer hasta dışı uygulama cihazları üzerinde uzmanlaşarak çalışılmaktadır.

Yaşam destek ve tedavi cihazları teknik servis elemanı, özel veya devlet hastanelerinin biyomedikal ünitelerinde, teknik servis ya da kalibrasyon birimlerinde, ayrı bir disipline sahip ve uzmanlık gerektiren yaşam destek ünitelerinin ve cihazlarının bulunduğu ameliyathane ve yoğun bakım birimlerindeki destek ve tedavi cihazlarından sorumlu teknisyenler olarak ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri ile diyaliz vb. yaşam destek ve tedavi cihazlarının satış veya servisini yapan firmaların teknik servis birimlerinde, özellikle uzmanlaştıkları cihazların bakım ve kontrolünden sorumlu elemanlar olarak çalışabilirler. Acil servis cihazları ve hasta nakil araçlarında kullanılan cihazlar da uzmanlaşma gerektirmektedir. Uzmanlaşarak acil tıp ve ambulans cihazlarının satış, bakım ve kontrolünü üstlenen yeni yaygınlaşan firmalarda teknik servis elemanları olarak çalışabilirler.

Hızla gerekliliği anlaşılan ve hastanelerin ISO ( Uluslararası Standartlar Örgütü ) standartlarında kurumsallaşmaya başlamasıyla önemi artan yeni bir konuda medikal gazlardır. İnşaat aşamasından hasta başı kullanımına kadar ayrı bir uzmanlık ve önem gerektiren medikal gazlar, oluşabilecek problemlerinin tespiti ve giderilmesi yeni bir iş koludur.

Fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazları teknik servis elemanı, özel veya devlet hastanelerinin biyomedikal, ünitelerinde teknik servis ya da kalibrasyon birimlerinde, teşhis amaçlı kullanılan fizyolojik sinyal izleyiciler ve kaydedici cihazlarından sorumlu teknisyenler olarak, bu cihazların satış veya servisini yapan firmaların teknik servis birimlerinde, özellikle uzmanlaştıkları cihazların bakım ve kontrolünden sorumlu elemanlar olarak çalışabilirler. Hastane içerisinde sıklıkla kullanılan bu cihazlarda, tekrarlayan hastabaşı arızaları ve ayarları nedeniyle direkt bu ortamlarda çalışacak sorumlu teknisyen ihtiyacı artmaktadır. Bununla beraber, direkt teknik servis elemanı ya da bu merkezlere hizmet veren büyük, küçük veya orta ölçekli firmaların teknik servislerinde de çalışabilirler. Çoğunlukla EKG, EMG, EEG vb. cihaz grupları üzerinde uzmanlaşarak çalışılmaktadır.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler, 2547 Sayılı Kanunun 45. Maddesine 4702 Sayılı Kanun ile eklenen e bendi uyarınca mezun olduklarında sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksekokulu programları aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca ÖSYM tarafından alana yönelik olarak öğretim programları yeniden belirlenebilir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
   Odyometri (Yaşam Destek )
   Optisyenlik
   Elektronörofizyoloji (Fizyolojik Sinyal İzleyiciler)
   Protez-Ortez
   Elektrik
   Elektrik-Elektronik Teknikerliği
   Elektronik Haberleşme
   Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim)
   Endüstriyel Elektronik
   Endüstriyel Elektronik(Uzaktan Eğitim)
   Endüstriyel Otomasyon
   Endüstriyel Otomasyon(Uzaktan Eğitim)
   Ev Cihazları Teknolojisi
   Mekatronik
   Mekatronik (Uzaktan Eğitim)

Bu programlarda meslek yüksekokuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri dikey geçiş sınavı ile belirlenen kontenjandan faydalanarak lisans programlarına geçiş yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır.

Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

Halk eğitimi merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.

Mesleki eğitim merkezlerinde, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

Megep Modülleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı olan meslek liselerini görmek İÇİN TIKLAYINIZ


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*