21. HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

21. HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

İlgili öğrenme faaliyeti sonucunda Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Gelişen dünya anlayışı, firmaların artan rekabet koşulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu durum, halkla ilişkiler ajanslarının ve sayısının gün geçtikçe artmasına ya da işletmelerin halkla ilişkiler bölümlerine oluşturma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Ülkemizde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında öğretim programlarının hazırlanarak uygulanmasının, sektörde yıllardır süregelen alanında nitelikli ara eleman ihtiyacı açısından önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir.

 

Tüm dünyada, 1900’lü yılların son çeyreğine doğru yaşanan toplumsal, ekonomik, kültürel, ticarî, teknolojik ve politik gelişmeler dünyada ve ülkemizde yeni iş kollarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşan ve gelişen sektörlerden biri de halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri sektörüdür. Bu sektör, ülkemizde her geçen gün daha da gelişerek önem kazanmaktadır.  Halkla ilişkiler, müşteri temsilciliği bölümleri hem özel hem de kamu kesiminde var olan kurumların vazgeçilmez birimleri haline gelmiştir. Günümüzde gelişmiş araştırma yöntemlerini kullanan araştırmacılar sayesinde bilinmeyen pek çok konu aydınlatılmakta, sosyal olaylar açıklanabilmektedir Kamuoyu araştırma şirketleri hem dünyada hem de Türkiye’de hızla gelişmektedir. Önceleri büyük şehirlerde ve ulusal ve uluslararası kapsamda yapılan fuar organizasyonları, bugün neredeyse hemen bütün illerde yapılmaktadır.  İşletmelerin başarıyla gerçekleştirdikleri organizasyonlar firmanın hem imajını güçlendirmekte hem de kendilerini, amaçlarını tanıtmada yardımcı olmakta, ticari ve sosyal hayatta geniş bir yer tutmaktadır.

 

Giderek büyük bir ivme ile gelişen ve ülkenin her yerinde yaygınlaşan halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri sektörü, aynı zamanda çok değişken ve dinamik bir yapı içermektedir. Ülkemiz ekonomisinin son yıllarda hızla gelişmesi, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri sektörünün gelişimini de beraberinde getirmiştir. Bu sektörün pazarlama, reklam, insan kaynakları, turizm gibi pek çok alanla ilişki içinde olması ve diğer sektörleri tamamlayıcı özellik taşıması, bünyesinde çalışan elemanların mesleki ve akademik anlamda yetişmiş olmasını da beraberinde getirmektedir.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 

 • Halkla İlişkiler
 • Müşteri Temsilciliği
 • Kamuoyu Araştırmacılığı
 • Organizasyon Sorumlusu
 • Fuar Organizasyonu

 


HALKLA İLİŞKİLER

Tanımı

Halkla ilişkiler uzmanı; özel ya da tüzel kurum ve kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

 

Görevleri

 • Etkili iletişim kurmak,
 • Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak,
 • Mesleki yazıları yazmak,
 • Gündemi takip etmek,
 • Hedef kitleye ilişkin bilgi toplamak,
 • Araştırma yapmak,
 • Planlama yapmak,
 • Bütçe hazırlamak,
 • Halkla ilişkilerde yazılı, sözlü, görsel iletişim araçlarını kullanmak,
 • Kurum hakkında olumlu imaj yaratmak,
 • Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,
 • Tüketici ve meslek birlikleriyle ilişki kurmak,
 • Basınla ilişkileri yürütmek,
 • Halkla ilişkilerde organizasyon faaliyetlerini yürütmek,
 • Kriz planı hazırlamak ve uygulamak,
 • Sponsorluk faaliyetlerini yürütmek,
 • Halkla ilişkilerde tanıtım kampanyaları planlamak ve uygulamaktır.


MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

 

Tanımı

Müşteri temsilcisi; şirket ve müşteriler arasındaki tanıtım ve iletişim ilişkilerini olumlu bir şekilde yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

 

Görevleri

 • Reklamla ilgili araştırma yapmak,
 • Reklamla ilgili planlama yapmak,
 • Yazılı basında yaratıcı çalışmalar yapmak,
 • Görsel ve işitsel medyada yaratıcı çalışmalar yapmak,
 • Medya takibi yapmak,
 • Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak,
 • İşletme ve piyasa şartlarını araştırmak,
 • Müşteri ile etkili iletişim kurmak,
 • Telefonla etkili iletişim kurmak,
 • Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmalarında yer almaktır.

 


KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

 

Tanımı

Kamuoyu araştırmacısı; toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konuları, müşterilerden gelen talep doğrultusunda, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanıp araştırarak sonuca ulaşılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

 

Görevleri

 • Hedef kitleyi belirlemek,
 • Araştırma planı hazırlamak,
 • Kaynak taramak ve gözlem yapmak,
 • Görüşme tekniklerini uygulamak,
 • Soru hazırlamak,
 • Anket uygulamak,
 • Verileri değerlendirmek,
 • İstatistik yapmak,
 • Araştırma raporu hazırlamak,
 • Etkili iletişim kurmak,
 • Türkçeyi etkili konuşmak,
 • Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak,
 • Araştırma sonuçlarını değerlendirmektir.

 

 


ORGANİZASYON SORUMLUSU

 

Tanımı

Organizasyon sorumlusu; organizasyonlarda temel düzeyde proje geliştirme, düzenleme sürecini takip etme, mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı hizmetleri temin etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

 

Görevleri

 • Hedef kitleyi belirlemek,
 • Araştırma planı hazırlamak,
 • Konsept belirlemek,
 • Zamanı belirlemek,
 • Mekânı belirlemek,
 • Organizasyon etkinliklerini tasarlamak,
 • Görüşmeleri yapmak,
 • Maliyet hesabı çıkarmak,
 • Tanıtım ve pazarlama yapmak,
 • Ekip oluşturmak,
 • Yardımcı hizmetleri temin etmek,
 • Mekânı düzenlemek,
 • Süsleme yapmak,
 • Etkili iletişim kurmak,
 • Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmaktır.

 


FUAR ORGANİZASYON SORUMLUSU

 

Tanımı

Fuar organizasyon sorumlusu; ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarında temel düzeyde araştırma yapma, proje geliştirme, tanıtım, satış, uygulama ve değerlendirme aşamalarında görev alabilecek nitelikli kişidir.

 

 

Görevleri

 • Hedef kitleyi belirlemek,
 • Araştırma planı hazırlamak ve uygulamak,
 • Zamanı belirlemek,
 • Mekânı belirlemek,
 • Etkinliklerini tasarlamak,
 • Görüşmeleri yapmak,
 • Maliyet hesabı yapmak,
 • Fuarın tanıtımını ve satışını yapmak,
 • Pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Ekip oluşturmak,
 • Yardımcı hizmetleri temin etmek,
 • Fuar etkinliklerini planlamak,
 • Fuar mekânını organize etmek,
 • Süsleme yapmak,
 • Fuar sonrası sonuçları değerlendirmek,
 • Etkili iletişim kurmak,
 • Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmaktır.

 


C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

 

Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyenlerin iyi iletişim kurabilen, güler yüzlü, diksiyonu düzgün, yaratıcı ve meraklı, en az bir yabancı dil bilen, gündemi takip eden, duygusal zekâsı yüksek,  dış görünüşüne özen gösteren, görsel hafızası güçlü,  problem çözebilen, ikna yeteneği olan,  iyi gözlem yapabilen, hızlı karar alabilen, ekip çalışmasına yatkın, estetik duyguya ve protokol bilgisine sahip, teknolojik araçları kullanmaya meraklı, problem çözebilen, yenilikçi, genel kültür, insan ve toplum psikolojisi bilgisine sahip, meslek etiğine saygılı, güzel sanatlara ilgili, ayrıntıları algılayabilen,  dikkatli ve sabırlı,  olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini görebilen, coşkulu ve enerjik kişiler olmaları gerekir.

 

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bu alanda yer alan meslek dallarının en önemli özelliği çok sayıda kişi ve kurumla ilişki içinde bulunmasıdır. Halkla ilişkiler elemanları, müşteri temsilcileri, kamuoyu araştırmacıları, organizasyon ve fuar organizasyonu sorumluları, halkla ilişkiler ajanslarında, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, reklam ve tanıtım bölümlerinde, reklam ajanslarında, firmaların müşteri temsilciliği bölümlerinde, araştırma şirketlerinde, fuarlarda ve organizasyon şirketlerinde çalışırlar. Şirketler kendi amaç ve eylem alanı, izlenen politika, çalışanların sayısı ve şirketlerin büyüklüğüne bağlı olarak alana bağlı meslekleri konusunda değişik biçimde örgütlenmeye gidebilir. Şirketlerde genellikle üst düzey yöneticilere bağlı olarak çalışırlar. Ofis ortamları düzenli, temiz, iç açıcı ve güven vericidir. Organizasyon, fuar organizasyon şirketlerinde ve kamuoyu araştırma şirketlerinde çalışanlar daha hareketli, daha geniş ve açık alanlarda da çalışabilirler. Çalışma ortamları yapılan organizasyonun ve mekânın özelliğine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca işin ve çalışılan firmanın özelliğine göre rutin seyahatler yapılabilir.

 

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

 

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri pek çok iş kolunu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiği için bu sektörde iş bulma olanakları oldukça geniştir. Halkla ilişkiler ajanslarında, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve tanıtım bölümlerinde, görsel ve işitsel medya kuruluşlarında, medya takip ajanslarında, kamuoyu ve piyasa araştırma şirketlerinde, reklam ajanslarında, haber ajanslarında, çağrı merkezlerinde, şirketlerin müşteri ilişkileri birimlerinde, organizasyon ve fuar şirketlerinde, turizm şirketlerinde, ticaret odaları vb. yerlerde çalışabilirler.

 

Bu alanda çalışacak olan elemanların kendilerini sürekli geliştirmeleri ve yaratıcılıklarını kullanmaları iş bulma ve işinde yükselme olanaklarını daha da genişletecektir.

 


F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

 

Meslek eğitimi; meslek lisesi, kız meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi ile Anadolu iletişim meslek liselerinde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında diploma programlarıyla verilmektedir.

 

Anadolu iletişim meslek liseleri ile Anadolu kız meslek lisesi ve meslek liseleri Halkla İlişkiler Organizasyon Hizmetleri alanından mezun olanlar istedikleri takdirde, ilgili alanların ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

Anadolu iletişim meslek liseleri ile Anadolu kız meslek lisesi ve meslek liselerinin Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanından mezun olanlar üniversitelerin alanları ile ilgili lisans programlarının tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

Alandan mezun olan öğrenciler Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Sözel 1 puan türünde öğrenci alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans programına ek puan alarak yerleşebilmektedirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesinin lisans programlarını tercih edebilirler.

 

Mezun öğrenciler özel yetenekle öğrenci alan tüm lisans programlarına yerleşebilirler. Özel yetenekle öğrenci alınan lisans programları içinde alanın devamı niteliğinde olan bölümler de bulunmaktadır (fotoğraf, fotoğraf ve video, fotoğraf ve grafik sanatlar, görsel sanatlar iletişim ve tasarım, görsel iletişim tasarımı, grafik, grafik tasarımı, grafik tasarım, grafik sanatlar ve grafik tasarım).

 

Lisans programına yerleşemeyen öğrenciler alanlarının devamı niteliğindeki meslek yüksekokullarının; fotoğrafçılık, fotoğrafçılık ve kameramanlık, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler (açık öğretim), halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım,  iletişim ve halkla ilişkiler, internet gazeteciliği ve yayıncılığı, masaüstü yayıncılık, radyo ve televizyon programcılığı, radyo ve televizyon yayıncılığı, televizyon yapım ve yönetimi bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.

 

Ön lisans programlarını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde iletişim, iletişim tasarımı, iletişim ve tasarım, medya ve iletişim, medya ve iletişim sistemleri, radyo sinema ve televizyon, sinema ve televizyon, sinema, televizyon haberciliği ve programcılığı, gazeteciliği, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, gazetecilik, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezun olan öğrencilerin yerleşebilecekleri yükseköğrenim programları YÖK  tarafından belirlenmekte ve zaman zaman bazı değişiklikler yapılabilmektedir.

Megep Modülleri

Sıradaki yazımızda “ İl, ilçe Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı olan meslek liseleri ” konusunu ele aldık. Okumanızı tavsiye ederim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*