22. HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI

22. HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI

İlgili öğrenme faaliyeti sonucunda Harita-Tapu-Kadastro alanında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz.

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Harita, yeryüzünün ve onun yakın çevresinin belirli özelliklerini modellendiren bir bilgi sistemidir. Kadastro, taşınmaz malların hukuki ve fenni anlamda tespiti işlemidir. Tapu sicili, taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumunu göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulmaktadır.

İnsan, toprak ve mülkiyet ilişkisi eski çağlardan beri önem arz etmiştir. Harita, tapu, kadastro sektörü bu önem ve ihtiyaçtan doğmuştur.

harita tapu kadastro alanı-bölümü
harita tapu kadastro alanı-bölümü

Harita sektörü ülkemizde büyük bir gelişme göstermiş, birliktelik sağladığı tapu ve kadastro sektörünün de gelişmesiyle bir bütün oluşturmuştur. Anayasanın teminat altına aldığı mülkiyet hakkının tespiti ve kullanılmasına ilişkin işlemler devletin sorumluluğunda harita, tapu ve kadastro sektöründe çalışan nitelikli,  teknik ara elemanlar tarafından yapılmaktadır. Bu sektör ülke ekonomisine istihdam düzeyinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Kırsal ve kentsel gelişmeler, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ihtiyaçları, değişik sektörlerin bu sektöre duydukları ihtiyaç, sektördeki teknik ara eleman ihtiyacını artırmıştır.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 • Harita Teknisyenliği
 • Tapu Sicil Teknisyenliği
 • Kadastro Teknisyenliği

HARİTA TEKNİSYENİ

Tanımı

Harita teknisyeni; harita mühendisinin denetiminde elektronik ölçü aletlerini kullanan, uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen GPS aletleriyle çalışabilen, baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma, enerji nakil hatları, boru hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların bilgisayarla hesap ve çizim işini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Arazi öncesi planlama ve hazırlık yapmak,
 • Arazide yer kontrol noktalarını belirlemek,
 • Arazide uzunluk, açı ve yükseklik ölçmek,
 • Alan ve hacim hesaplarını yapmak,
 • GPS ile ölçüm yapmak,
 • Detay noktalarını ölçmek,
 • Koordinat hesaplamalarını yapmak,
 • Poligon hesaplamalarını yapmak,
 • Arazi değişikliği işlemlerini yapmak,
 • Yola ait imar uygulamalarını yapmak,
 • Arazi toplulaştırması yapmak,
 • Enerji nakil haritalarını yapmak,
 • Yer altı ölçmelerini yapmak,
 • Çizim hazırlığı yapmak,
 • Kroki çizmek,
 • Harita çizimi yapmak,
 • CAD uygulamaları yapmak,
 • Kamulaştırma haritaları yapmak,
 • Yol yapımında harita tekniklerini uygulamak,
 • Coğrafi bilgi sistemleri uygulaması yapmaktır.

TAPU SİCİL TEKNİSYENİ

Tanımı

Tapu sicil teknisyeni; tapuda kayıtlı taşınmaz mallara ilişkin olarak mülkiyeti nakleden akitleri düzenleme, sınırlı ayni haklara ilişkin ve mülkiyet hakkını sınırlayan işlemleri yapma, akitsiz tapu işlemlerini yapma ve tapu siciline tescil etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • İş organizasyonu yapmak,
 • Dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,
 • Tapu kütüğü işlemlerini yapmak,
 • Şerh işlemlerini yapmak,
 • Tescil işlemlerini yapmak,
 • Resmi yazı ile tapu uygulamaları yapmak,
 • Tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapmak,
 • Akitli-akitsiz tapu işlemleri yapmak,
 • Mülkiyeti nakleden işlemleri yapmak,
 • Kat mülkiyetine ilişkin işlemleri yapmak,
 • İrtifak hakkı işlemlerini yapmaktır.

KADASTRO TEKNİSYENİ

Tanımı

Kadastro teknisyeni; taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme bilgi ve becerisine sahip, kadastro müdürlüğü kontrol elemanları denetiminde görev yapan nitelikli kişidir.

Görevleri

 • İş organizasyonu yapmak,
 • Dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,
 • Taşınmaz malların hukuki durumunu tespit etmek,
 • Kadastro yenileme çalışması yapmak,
 • Kadastroda kontrol işlemlerini yapmak,
 • Arazide yer kontrol noktalarını belirlemek,
 • Arazide uzunluk, açı ve yükseklik ölçmek,
 • Alan ve hacim hesaplarını yapmak,
 • GPS ile ölçüm yapmak,
 • Detay noktalarını ölçmek,
 • Koordinat hesaplamaları yapmak,
 • Poligon hesaplamaları yapmak,
 • Arazi değişikliği işlemlerini yapmak,
 • Arazi toplulaştırması yapmak,
 • Çizim hazırlığı yapmak,
 • Kroki çizmek,
 • Harita çizimi yapmak,
 • CAD uygulamaları yapmak,
 • Kamulaştırma haritaları yapmak,
 • Coğrafi bilgi sistemleri uygulaması yapmaktır.

C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Harita ve kadastro teknisyeni olmak isteyenlerin;

 • İş disiplinine sahip,
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
 • Sayılarla ölçümler, işlemler yapabilen,
 • Düzgün şekil çizebilen,
 • Sayısal becerisi ve problem çözme yeteneği olan,
 • Çizim kabiliyeti olan,
 • Bilgisayar destekli harita çizim programlarını kullanan,
 • Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi olan,
 • Planlı çalışan,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Zamanı iyi kullanan,
 • İyi iletişim kurabilen,
 • Gizliliğe önem veren,
 • İş yeri çalışma prensiplerine uyan,
 • Meslek ahlakına sahip olan,
 • El ve parmaklarını ustalıkla kullanan,
 • Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
 • İş güvenliğine dikkat eden,
 • Yaşam boyu öğrenme isteği olan,
 • Mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.

Tapu teknisyeni olmak isteyenlerin;

 • İş disiplinine sahip,
 • Bilgisayar ofis programlarını ve tapu işleri paket programını kullanabilen,
 • Gizliliğe önem veren,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Meslek ahlakına sahip,
 • Dürüst, planlı ve çalışkan,
 • Sorumluluk ve özveri sahibi,
 • Dikkatli ve sabırlı,
 • İletişim becerisine sahip,
 • Hoşgörülü ve güler yüzlü,
 • Vatandaşın haklarına saygı gösteren,
 • Mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Haritacılık ve kadastroculukta işler, genel olarak kısmen büroda ve kısmen arazi ortamında yürütülür. Çalışmalar çoğunlukla açık havada ve değişik iklim koşullarında yapılır. Bu meslek elemanları harita mühendisleri, kamu kurumlarında kontrol mühendisleri ve birbirleri ile iletişimde bulunurlar. Tapuculukta ise çalışma ortamı tapu daireleridir. Tapu sicil müdürleri, şube müdürleri ve hukukçularla iletişimde bulunurlar.

Meslek elemanları arazi çalışmalarında arazi ve hava koşullarına göre giyinmeli ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almalıdırlar.

Haritacılık ve kadastroculuk mesleğini seçenlerin seyahat engellerinin bulunmaması gerekir. Arazi çalışmaları genellikle gün ışığının olduğu saatlerde yapılır. Şehir dışı çalışmalarda, şantiyelerde ve otellerde konaklamak gerekebilir.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Harita teknisyenleri;

 • Devlet Demir Yollarında,
 • Devlet Su İşlerinde,
 • Karayolları Genel Müdürlüğünde
 • Belediyelerin emlak imar müdürlüklerinde ve harita imar müdürlüklerinde,
 • İller Bankası’nda,
 • Bayındırlık hizmetlerinde,
 • Petrol araştırma ve boru hatları ile petrol taşımalarında,
 • İnşaat şirketlerinde,
 • Harita mühendisliği bürolarında,
 • Harita Genel Komutanlığında,
 • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde,
 • Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinde,
 • Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğünde iş imkânı bulabilmektedirler.

Kadastro teknisyenleri;

 • Kadastro müdürlüklerinde,
 • Tapu Kadastro Bölge Müdürlüklerinde,
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde,
 • Devlet Demir Yollarında,
 • Devlet Su İşlerinde,
 • Karayolları Genel Müdürlüğünde,
 • Belediyelerin emlak imar müdürlüklerinde ve harita imar müdürlüklerinde,
 • İller Bankasında,
 • Bayındırlık hizmetlerinde,
 • Harita mühendisliği bürolarında iş imkânı bulabilmektedirler.

Tapu sicil teknisyenleri;

 • Tapu sicil müdürlükleri,
 • Kadastro müdürlükleri,
 • Tapu kadastro bölge müdürlükleri,
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,
 • Belediyelerin emlak imar müdürlüklerinde iş imkânı bulabilmektedirler.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi, 2008–2009 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin Harita-Tapu-Kadastro alanında diploma programında verilmektedir.

Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrenciler, Harita-Tapu-Kadastro alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ve meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de öğrenim görebilirler. Ayrıca ÖSS sınavında diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilirler.

Harita-Tapu-Kadastro alanından mezun olan elemanlar meslek yüksekokullarının harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, tapu ve kadastro programlarına sınavsız olarak geçiş yapabilirler.

Harita ve inşaat sektöründe harita teknisyeni olarak görev yapan elemanlar şantiye şefliği görevine terfi edebilirler. İki yıllık yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra kamu kurumlarında ve özel sektörde harita teknikeri, topoğraf olarak büro ve arazi işlerinde çalışırlar. Dört yıllık öğrenim programından mezun olduklarında çalıştıkları kurumlarda harita mühendisi unvanıyla yönetim kademelerinde üst görevlere atanabilirler. Kendi bürolarını da açabilirler.

Tapu ve kadastro teknisyenleri sınavsız geçiş yaparak iki yıllık yüksek öğrenimden mezun oldukları takdirde kendi kurumlarında hizmet sürelerine bağlı olarak müdür yardımcılığı, kadastro şefi, şef, kadastro üyesi, kontrol memuru kadrolarına atanabilirler.

Megep Modülleri

Sıradaki yazımızda “ Harita-Tapu-Kadastro alanı olan meslek liseleri” konusunu ele aldık. Okumanızı tavsiye ederim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*